برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی صنايع ورودی 83

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دو شنبه

12:30

19/10/84

روخوانی قرآن کريم

 

 

سه شنبه

12:30

12:30

11:20

20/10/84

وصايای امام خمينی

فارسی عمومی

محاسبات عددی

 

 

پنج شنبه

8

8

12:30

22/10/84

معارف اسلامی 1

معارف اسلامی 2

تنظيم خانواده

 

 

 

 

 

شنبه

8

24/10/84

اقتصاد 2

 

 

دوشنبه

8

26/10/84

رياضی 2

 

 

چهارشنبه

8

28/10/84

اصول حسابداری و هزينه يابی

 

 

شنبه

8

8

1/11/84

مبانی مهندسی برق

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

معادلات ديفرانسيل

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

علم مواد

 

 

پنج شنبه

8

6/11/84

اقتصاد مهندسی

 

 

شنبه

8

8/11/84

تئوری احتمال

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

برنامه سازی کامپيوتر

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

استاتيک

 

 

پنج شنبه

8

8

13/11/84

اخلاق اسلامی

انقلاب اسلامی

 

 

شنبه

8

15/11/84

شيمی عمومی

 

 

دو شنبه

8

17/11/84

فيزيک2

 

 

 * امتحان درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2 با هماهنگی استادان محترم در آخرين جلسه کلاس انجام پذيرد.