برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسیمنابع طبيعی محيط زيست ورودی 84

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دو شنبه

8

26/10/84

زيست شناسی

 

 

سه شنبه

8

8

27/10/84

فارسی عمومی

فارسی پيش

 

 

چهارشنبه

8

28/10/84

انديشه اسلامی 1

 

 

شنبه

8

1/11/84

رياضيات عمومی

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

شناخت و حمايت محيط زيست

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

رياضی پيش

 

 

شنبه

8

8/11/84

شيمی عمومی

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

زبان پيش