بسمه تعالي

                دانشگاه آزاد اسلامي واحدپرند           

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی کامپيوتر وروديهای 82 و 83

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

دوشنبه

8

19/10/84

قرآن کريم

 

 

سه شنبه

8

20/10/84

وصايای امام ( ره)

 

 

چهارشنبه

8

21/10/84

تنظيم خانواده

 

 

پنج شنبه

8

8

22/10/84

معارف اسلامی 1

معارف اسلامی 2

 

 

شنبه

8

8

24/10/84

متون اسلامی

ساختمانهای گسسته

 

 

يک شنبه

8

25/10/84

ذخيره و بازيابی اطلاعات

 

 

دوشنبه

8

26/10/84

رياضی 2

 

 

چهارشنبه

8

8

28/10/84

طراحی الگوريتم

برنامه سازی پيشرفته

 

 

شنبه

8

8

1/11/84

معماری کامپيوتر

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

معادلات ديفرانسيل

 

 

سه شنبه

8

4/11/84

مهندسی نرم افزار 1

 

 

چهارشنبه

8

8

5/11/84

مدارهای الکتريکی 1

زبان تخصصی

 

 

پنج شنبه

8

6/11/84

آمار و احتمالات مهندسی

 

 

شنبه

8

8/11/84

هوش مصنوعی

 

 

يک شنبه

8

9/11/84

شيوه ارائه مطالب علمی و فنی

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

نظريه زبانها و ماشينها

 

 

سه شنبه

8

11/11/84

مدارهای منطقی

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی

 

 

پنج شنبه

8

8

8

13/11/84

اخلاق اسلامی

انقلاب اسلامی

زبان ماشين و برنامه سازی

 

 

شنبه

8

8

15/11/84

ساختمان داده ها

اصول و طراحی پايگاه داده ها

 

 

يک شنبه

8

16/11/84

ريزپردازنده

 

 

دوشنبه

8

17/11/84

فيزيک 2

 

 

سه شنبه

8

18/11/84

رياضی مهندسی

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحاني نيمسال اول سال تحصيلي 85 84 رشته تحصيلي مهندسی کامپيوتر ورودی 84 

 

روز

ساعت

تاريخ

نام درس

نام ونام خانوادگي استاد يا استادان

تاريخ تقريبي اعلام نتيجه

سه شنبه

8

8

27/10/84

فارسی پيش

فارسی عمومی

 

 

چهار شنبه

8

28/10/84

انقلاب اسلامی ايران

 

 

شنبه

8

1/11/84

رياضی 1

 

 

دوشنبه

8

3/11/84

فيزيک پيش

 

 

چهارشنبه

8

5/11/84

رياضی پيش

 

 

شنبه

8

8/11/84

فيزيک 1

 

 

دوشنبه

8

10/11/84

زبان پيش

 

 

چهارشنبه

8

12/11/84

زبان عمومی

 

 

شنبه

8

15/11/84

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی

 

 

يک شنبه

8

16/11/84

آزمايشگاه کامپيوتر